top of page

Nå er EUs åpenhetslov her – er du klar?

Mange norske bedrifter må forholde seg til EUs åpenhetslov – enten direkte, eller som underleverandør til en som blir direkte berørt, og må stille nye krav til rapportering. Dette kommer til å gjelde ca. 9000 bedrifter med operasjoner i Norge, ifølge BDO. Vet du hvordan verdikjedene i din bedrift påvirker miljø og menneskrettigheter?
Ansvar for miljø og menneskerettigheter

🌍 Åpenhetsloven gjør at bedrifter nå får plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger.


🌍 Det betyr at vi må identifisere, stanse, unngå, redusere, og rapportere på negative påvirkninger på menneskerettigheter OG miljø i egen drift, hos datterselskap og i leverandørkjeden.


🌍 I tillegg pålegger den en del store selskaper å ha en plan for å sikre at forretningsstrategien er i tråd med 1,5 gradersmålet i Parisavtalen.

🌍 Ledelsen får særskilt ansvar. Blant annet for å sette opp og implementere aktsomhetsprosesser og integrere dette i forretningsstrategier og beslutninger.


Loven gjelder for større bedrifter, og får konsekvenser for underleverandører


✅ Åpenhetsloven gjelder for 3 typer selskaper:


1. Bedrifter med flere enn 500 ansatte og omsetning på 150 millioner Euro (ca. 10 000 selskaper i Europa.)


2. Selskaper i høyrisikobransjer med flere enn 250 ansatte og omsetning på over 40 millioner Euro F.eks. plast, tekstiler, jordbruk, mineraler etc. (dette utgjør ca. 3 500 selskaper)


Dette gjelder også selskaper som ikke er registrerte i EU men opererer i EU.


Forslaget har også støttemekanismer for små og mellomstore bedrifter som blir berørt indirekte. (f.eks når du er en del av de større bedriftene sin leverandørkjede).Hva skjer i praksis?

❗️ Det viktigste er at alle må gjøre aktsomhetsvurderinger en gang i året. Vurderingen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettside, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3.


❗️ Å ikke følge opp, kan føre til tvangsmulkter eller det kan få konsekvenser for tilgang på kapital. EU-Taksonomien, det nye regelverket for å nå målet om et klimanøytralt Europa innen 2050, skal sikre at kapital går til reelt bærekraftige aktiviteter, og det krever god rapportering.


❗️ Det forventes at åpenhetsloven kommer til å bli utvidet. Først og fremst for å også gjelde for mindre bedrifter som handler med land hvor menneskerettigheter og miljøsikkerhet står svakt.Hva kan vi gjøre?

Hvis dere ikke har full oversikt over verdikjedene og gode rapporteringsrutiner på plass allerede, er det neste skritt. Hvis din bedrift bruker plast i produktene sine, kan blockchain-sporet havplast fra Ogoori, i en sirkulær og regenerativ verdikjede, være et langt skritt framover på det området. Og et revisjonsselskap kan hjelpe å utforme generelle aktsomhetsvurderinger.


Ogooris forretningsmodell er designet for å hjelpe andre bedrifter til å bli sirkulære og regenerative – og kunne rapportere på det. La oss stå sammen om å gjøre business bra for mennesker og natur.

121 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page